Z informačního bulletinu č. 1
/duben 1974/

Vážení čtenáři, nabízíme Vám zde částečný přepis originálu dnes již historického Informačního bulletinu IB č.1.

_____________________________________

Právě dostáváte do rukou první číslo "Informačního bulletinu" AFC. Věříme, že budete shovívaví při posuzování jeho úrovně. Každé začátky jsou těžké.

Co přináší toto číslo:
- úvodník
- klubové zprávy
- různá inzerce
- vzorový list
- vývoj letecké dopravy v Československu
- historie "International Air Transport Association"
- seznam členských společností IATA (část I.)
- mezinárodně užívané zkratky typů letadel

_____________________________________

Vážení sběratelé,

Dovolte mi úvodem, abych Vás všechny pozdravil jménem výboru AFC a při příležitosti zahájení činnosti našeho klubu Vám popřál hodně sběratelských úspěchů.
Nejdříve bych Vás chtěl seznámit alespoň v krátkosti s těmi fakty, které nás vedly k založení AFC Praha. Tím se dostávám k roku 1971, kdy přestal pracovat náš předchůdce Airlines Fan Club v Brezně. Vy, kteří jste byli členy tohoto klubu si jistě vzpomenete na jeho dobré i horší akce. Chceme se vyhnout těm známým chybám a nedostatkům, hlavně tím, že jsme si naši práci rozdělili a tak jednotlivec nenese tíhu odpovědnosti. Nyní ještě pár řádek k začátkům roku 1972. Tehdy jsem se začal zabývat myšlenkou sjednotit všechny československé sběratele propagačních materiálů leteckých společností. Za pomoci redaktorky L. Kavanové z časopisu "L+K" jsem se pokoušel o založení klubu při ČSA, ale po velmi dlouhých a nakonec neúspěšných jednáních jsem se o totéž pokusil u Československé zprávy dopravních letišť. I zde byly z počátku finanční obtíže a pracovní poměr zájemců hlavní brzdou. Přesto se však ukázalo, že ZV ROH tohoto podniku má více pochopení pro zájmovou činnost a to nejen svých pracovníků. Začal jsem tedy zjišťovat, zda zájem o tuto činnost trvá a protože výsledek ukázal opravdové nadšení, již jsem neváhal. Následovalo několik měsíců naplněných korespondencí a osobními jednáními s ČsSDL a s desítkami sběratelů. Závěr této fáze byl 30. dubna 1974, kdy činnost našeho klubu byla definitivně potvrzena. Začátkem tohoto roku začal také pracovat přípravný výbor AFC a ve spolupráci se ZV ROH se rodila skutečná podoba Aviation Fan Clubu. Hlavně nám pomohl člen závodního výboru ROH ing. Nešleha.
Po schválení "Organizačního řádu " AFC jsme rozeslali těm sběratelům, o kterých jsme věděli, že se zajímají o letecké společnosti, příslušné náborové listy včetně složenky na zaplacení členského příspěvku. Vše se nám podařilo stihnout za pouhé 3 dny! Nevím zda-li si všichni dovedete dost dobře představit, jaké to bylo vypětí pro tři lidi. Ale dopadlo to dobře!
Potom jsme měli hodně starostí ze získáním poštovní přihrádky, také zhotovení razítek a dopisních papírů s hlavičkou klubu zbrzdilo naše tempo.
K datumu uzávěrky tohoto čísla se přihlásilo z celkového počtu 87 rozeslaných dotazníků 34 sběratelů, jejichž přihlášky výbor projednal a protože se nevyskytly žádné sporné údaje všechny přijal za členy AFC. Jen jediný sběratel nám odpověděl záporně, dalších 32 sběratelů neuznalo za vhodné nám odpovědět.
Také část z Vás nedbala na určený datum odeslání vyplněného dotazníku a zaplacení členského příspěvku (do 1 měsíce). Tato okolnost a doba dovolených způsobily, že jsme byli nuceni posunout vydání tohoto čísla i uzávěrku IB č. 2.

To je vše co jsem Vám chtěl úvodem sdělit.

Za výbor AFC
Luboš Ševčík

_______________________________________________________________________

KLUBOVÉ ZPRÁVY

Oprava dráhy 24.

- Dle "Organizačního řádu" čl. 160 byl ustaven výbor klubu takto:
   Předseda : Zdeněk Jandus
   Sekretář : Luboš Ševčík
   Členové výboru: Jindřich Novák, ing Antonín Mareška, Ivan Bogušovský, Emanuel Pěnkava

Jeho první schůzka se uskutečnila 23.5. t.r.. Hlavní část jednání byla soustředěna k přípravám tohoto čísla. Výbor dále projednal: stávající finanční situaci; akce k získávání propagačních materiálů leteckých společností, které si bude moci každý nakoupit buď při klubové burze nebo dle písemného nabídkového listu; zhotovení klubových razítek; tisk hlaviček na dopisní papíry; byla také projednávána otázka propagačních akcí AFC; v neposlední řadě byla věnována značná pozornost došlým návrhům k rozšíření klubové činnosti.

Oprava dráhy 24. - Pravidelné výměnné burzy sběratelů všech oborů pořádá klub sběratelů kuriozit při ÚKDŽ každé pondělí od 15 hod. - 18 hod. v sále Hajnovka, Vinohradská 25, Praha 2 (kromě prázdnin).

- Kdo má možnost poskytnout klubu různé kancelářské potřeby (hlavně obálky různých formátů, cyklostylové blány, barevný hektografický papír, apod.) může je poslat na klubovou adresu nebo osobně předat některému z členů výboru.

_______________________________________________________________________

CIVILNÍ LETECKÁ DOPRAVA

Oprava dráhy 24.

Vývoj letecké dopravy v Československu

Po skončení 1. světové války v roce 1918 se začíná ve světě budovat síť linek letecké dopravy a vznikají první letecké dopravní společnosti, které se v roce 1919 sdružují do mezinárodní organizace leteckých dopravců I A T A. Vzhledem k poloze ve středu Evropy se mladý československý stát může stát důležitou křižovatkou leteckých linek. Československo se stává jedním z 27 signatářů smlouvy o letectví, která byla podepsána na Mírové konferenci v Paříži 13. října 1919. Úmluva je základním právním dokumentem pro provoz mezinárodní letecké dopravy. Československo obklopují státy, které úmluvu nepodepsaly a tak jsou možnosti zavedení vlastní dopravy omezeny. Stát se proto kapitálově účastní na Francouzsko-rumunské vzduchoplavecké společnosti (CFRNA), která je později přejmenována na Mezinárodní vzduchoplaveckou společnost (CIDNA)………

Oprava dráhy 24. ………uspokojení vzrůstající poptávky v domácí dopravě a zajištění vyšší úrovně služeb na domácích linkách. Pro nedostatek vhodných (přestavitelných osobně-nákladních) letadel nebylo možno zahájit hromadnou dopravu nákladů. V nejbližší době bude zaveden do provozu typ TU 154, který snad bude mít i přestavitelnou verzi. Výhledově je nutno zajistit zavedení do provozu letadel typu airbus nebo jumbo a snad i nadzvukových. Zavádění stále složitější techniky bude spojeno se vzrůstající spoluprací leteckých dopravců v rámci RVHP. ČSA jsou aktivním členem tak zvané Berlínské dohody socialistických dopravců a jsou všechny předpoklady, že zůstanou i nadále jejím nejprogresivnějším článkem.
Nejlepší tradicí československé letecké dopravy během celého jejího vývoje byla vysoká úroveň všech pracovníků, jejich obětavá práce a neustálá snaha a zavádění nejnovější techniky a progresivního řízení činnosti. Pokračováním v těchto tradicích zajistí další úspěšný rozvoj naší letecké dopravy. Potvrzením tohoto bude neustále se zvyšující počet spokojených cestujících na palubách letadel se značkou OK.

Zpracoval:
E. Pěnkava

Prameny:
Václav Němeček : Československá letadla
Dr. Jan Pišta : ČSA 1923 - 1973
Články v leteckém obzoru : r. 1972, 1973, 1974
Články v Letectví + Kosmonautika, rok 1973

_______________________________________________________________________

Mezinárodní sdružení leteckých přepravců (International Air Transport Association) je celosvětová orgabizace, sdružující letecké společnosti se sítí pravidelných mezinárodních a vnitrostátních leteckých spojů.

Oprava dráhy 24. IATA byla založena v roce 1945 jako snaha leteckých společností z mnoha zemí celého světa o koordinovaný rozmach civilní letecké přepravy po ukončení II. Světové války. Je v podstatě pokračováním mnohem starší organizace International Air Traffic Association, která byla parafována v Haagu v roce 1919, v době počátků rozvoje civilní letecké dopravy.

IATA, jako nadstátní organizace, byla ustanovena zvláštním výnosem kanadského parlamentu a schválena anglickým králem v prosinci 1945. Její stálé sídlo je v Montrealu v Kanadě. IATA je rovněž schválena a přidružena v Mezinárodní Organizaci Civilního Letectví při OSN (International Civil Aviation Organisation - ICAO), která vznikla v roce 1945 jako mezinárodní agentura států, které vytváří celosvětové technické normy, zákony a ustanovení v oboru civilního letectví.

IATA je dobrovolná, nepolitická a demokratická organizace. Jejím členem se může stát libovolná letecká společnost, která má licenci na pravidelnou leteckou přepravu a je ze členské země ICAO.

V současné době (k 15.5.1974) má IATA celkem 110 členů, z toho je 87 aktivních a 23 přidružených.

_______________________________________________________________________

Aeronaves de Mexico S.A. - AEROMEXICO (MEXIKO)

Letecká společnost Aeronaves de Mexico S.A. (od února 1972 s názvem Aeromexico) byla založena v září 1934 a tentýž rok začala s pravidelným spojením mezi Mexico City a Acapulco. Od r. 1952 se společnost postupně sloučila s nškolika menšími let. Přepravci: LAMSA, Aerovias Reforma, Aerolineas Mexicanas a Guest Aerovias. V r. 1959 byla let. Společnost Aeronaves de Mexico znárodněna a PAN AM, který měl do tédoby rozhodující část akcií, tyto musel odprodat mexickému státu. V r. 1970 podle plánu rozvoje letecké dopravy byla vnitrostátní doprava reorganizována z převážné většiny do 8 malých let. Přepravců, nad kterými převzalo přímou kontrolu Aeronaves de Mexico. Současné mezinárodní linky spojují Mexico City s Los Angeles, Tusconem, New Yorkem, Washingtonem, Miami, Detroitem, Torontem, Montrealem, Madridem, Paříží a Caracasem. Vnirtostátní spoje zahrnují více jak 40 měst v Mexiku.

Počet zaměstnanců: 3.984

Oprava dráhy 24. Let. Park:
Douglas DC-8-63CF - 2x
Douglas DC-8-50 - 4x
Douglas DC-9-10 - 10x
HS-748 - 5x
Twin Otter - 1x
Objednáno:Douglas DC-9-30 - 4x


Aerovias Nacionales de Colombia S.A. - AVIANCA (Kolumbie)

Je to nejstarší letecká společnost v Americe. AVIANCA vznikla v roce 1940 jako výsledek spojení 2 leteckých společností: SCADTA - založ. V r. 1919 a Servicio Aereo Colombiano. Od r. 1931 měla PAN AM celkem 80% akcií v SCADTA. V r. 1954 AVIANCA převzala pod svou kontrolu další let. Společnost: SAETA. V nedávné době získala pod svojí kontrolu i Sicieded Aeres del Tolina S.A. a dále jí patří jako pobočné společnosti Aerotaxi S.A. a Sociedad Aeronautica de Medellin (SAM). Aerotaxi S.A. je zcela ve vlastnictví AVIANCA, zatímco další společnost Helicopteros Nacionales de Colombia S.A. (HELICOL) vlastní AVIANCA dohromady s firmou Keystone Helicopter Corporation. Společnost se sídlem v Bogotě mimo pravidelné domácí linky létá rovněž do Madridu, Paříže, Frankfurtu n/M. a Zurychu v Evropě; Miami, New Yorku, Los Angeles, panamy a Mexico City v Severní a Střední Americe a Quita, Limy, Santiaga de Chile, Buenos Aires a Manaos v Jižní Americe.

Počet zaměstnanců: 10.714

_______________________________________________________________________

Mezinárodně užívané zkratky pro typy letadel:
Poznámka: píše se rok 1974Oprava dráhy 24.

Typ Zkratka
Aero Comader AD
Aero Comader 500 A5
Airspeed Ambassador / Elisabethan AA
Amstrong Whitworth Argosy AG
Anronov AN-2 AI
Antonov 12 Turbovrt. AN
Antonov 24 Turbovrt. A2
Antonov AN-10 Turbovft. AN
Auster "D" Series AU
BAC 111 - všechny serie BAC
BEECH Baron (Vrt. + Turbovrt.) BB
Beech Queen A-80 BQ
Beechcraft B-99 Turbivrt. B9
Beechcraft D-18 Expeditor B8
Beechcraft G-18 B8
Beechcraft Turbovt. BT
Beechcraft Twin Bonanza Turbivrt. BW
Boeing 320 /FAN/ B3F
Boeing 707 707
Boeing 707 /FAN/ B7F
Boeing 720 720
Boeing 720 /FAN/ B2F
Boeing 727 - 200 /FAN/ - všechny serie 72S
Boeing 727 /FAN/ 727
Boeing 737 /FAN/ 737
Boeing 747 /FAN/ 747
Bristol Freighter BF
Britannie Turbovrt. BR
Britten-Norman Islander BN
Canadair CL-44 Turbovrt. CL
Caravelle CVL
Caravelle /FAN/ - všechny typy CVF
Carsted Jet Liner 600 Turboprop J6
Carvair CR
Catalina PBY CT
CESSNA CE
CESSNA 206 CN
CESSNA 337 Skymaster CA
Convair CV
Convair 240 C2
Convair 340 C3
Convair 440 "Metropolitan" C4
Convair 580 Turboprop C5
Convair 600 Turboprop C6
Convair 640 Turboprop C0
Convair 880 - všechny serie 880
Convair 990 /FAN/ 990
Cutriss Commando C-46 CU
De Havilland Beaver BE
De Havilland Comet 4 CM4
De Havilland Dove DO
De Havilland Drogen /Rapide/ Dominie DH-89 RA
De Havilland Drover DV
De Havilland Heron HH
De Havilland Otter OT
De Havilland Riley 400 / Skyliner Turboprop R4
De Havilland Twin Otter Turboprop TO
Sikorski S-61 Helicopter S1
Dornier DO-28 DR
Douglas DC-10 D10
Douglas DC-3 / Dakota / C-47 D3
Douglas DC-4 / Skymaster / C-54 D4
Douglas DC-6 D6
Douglas DC-6A 6A
Douglas DC-6B 6B
Douglas DC-8 DC8
Douglas DC-8 /FAN/ D8F
Douglas DC-9 /FAN/ DC9
Douglas Super DC-8 /FAN/ - všechny serie D8S
Douglas Super DC-9 /FAN/ - všechny serie DC9
Dumod Liner (Infinité 11) DU
Equipment Varies (Jiné Turbovrtulové) ZZ
Fairchild F-27 Turboprop F7+
FH-227 Turboprop FH
Fokker F-28 F8
Fokker Fellowship F28
Fokker Frindship F-27 Turboprop. F7
Grumman G-21A Goose GG
Grumman G-44 Widgeon GW
Grummand Mallard GM
Handley Page Herald Turboprop. HD
Hansa Jet 328 HSJ
Hawker Siddeley 748 Turboprop A0
Hawker Siddeley TRIDENT TRD
Cherokee Six CH
Iljušin 14 Y4
Iljušin 18 Turbovrt. Y8
Iljušin IL-62 Y62
JAK 40 Y40
Jiné typy tryskových letadel JET
Lisunov LI-2 LI
Lockheed Electra Turboprop LE
Lockheed L-100 Turboprop HR
Lockheed L-1011 L10
Lockheed Super Constellation SU
Martin 404 M4
Namco YS-11 Turboprop YS
Nord 262/Super Broussard Turboprop N2
Pilatus Porter PC
Piper Aztec (Vrt. + Turboprop.) PZ
Piper Navajo (Vrt. + Turboprop.) PN
Short Skyvan Turboprop SV
Tupolev Tu-104 - všechny serie T04
Tupolev TU-114 T4
Tupolev Tu-124 T24
Tupolev Tu-134 T34
Tupolev Tu-154 T54
Twin Beech 18 TB
Twin Cessna 402 Turbo Systém TC
Twin Pioneer TP
Vickers Super VC-10 SVC
Vickers VC-10 V10
Vickers Vanguar Turboprop. VG
Vickers Vanguard Merchantman Turboprop. MF
Vickers Viscount - 800 Series V8
Vickers Viscount Turboprop. VVMezinárodně užívané zkratky pro názvy společností:
Oprava dráhy 24. AC - Air Charter
AL - Air Lines, Aerolineas
AS - Air Services, Aeroservicios
AT - Air Transport, Aerotransportes
AV - Aviation, Aerovias
AW - Airways
Cia - Companhia, Compania
Cie - Compagnie
Int - International
La - Lineas Aereos
T - Transport
T - Transportes Aéreos, Transport Aériens

Zpracoval: Ing. Mareška

_______________________________________________________________________

Na základě scanů, které zhotovil H. Pěnkava, pro WEB AFC zpracoval WOM (duben 2008)

 

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na stránku Bulletinů