Z důvodu generální opravy RWY 06/24 na LKPR, se v květnu 2012 změní letové koridory.


Hlavní dráha 06/24 je v provozu od roku 1963 a je o devět let starší než-li dálnice D1.

Kvůli špatnému stavu, zapříčiněnému dlouhodobým používáním, čeká hlavní dráhu 06/24 na letišti Praha-Ruzyně generální oprava, která bude rozdělena do tří etap, plánovaných v létech 2012, 2013 a 2014. První etapa je již definitivně připravena a bude se realizovat v období od 15. května do 8. srpna 2012.
"S průběhem první etapy a s plány celé generální opravy jsme detailně seznámili zástupce všech městských částí Prahy, Kladna a obcí či občanských sdružení z lokalit dotčených provozem na vedlejší dráze 13/31, která bude během generální opravy využívána společně se zkrácenou hlavní dráhou," uvedl ředitel Letiště Praha-Ruzyně Jiří Pos a dodal: " S ohledem na jejich požadavky jsme ve spolupráci s Řízením letového provozu nastavili pravidla pro přílety a odlety tak, aby se v maximální možné míře využívala zkrácená hlavní dráha." Díky opravě se také zkrátí pravidelné jarní a podzimní údržby z jednoho až dvou týdnů na tři až pět dní.

První etapa se rozdělí do dvou fází

V termínu od 15. do 30. května dojde k úplné uzávěře hlavní dráhy 06/24. V tomto období bude nejen zahájena vlastní generální oprava 900 metrů dlouhého úseku na západním konci dráhy. Ale bude provedena i jarní údržba zbývajících 2815 metrů dráhy. Po tuto dobu bude veškerý provoz od 05:00 do 24:00 hod přesunut na vedlejší dráhu 13/31. Přistání budou s ohledem na převažující meteorologické podmínky probíhat ve směru od Prahy a vzlety ve směru na Kladno. Letiště bude během této fáze uzavřeno od půlnoci do pěti hodin do ráno v souladu s dohodou s dotčenými městskými částmi Prahy, Kladnem a okolními obcemi. Vyjímku mají pouze plánované, ale zpožděné lety, které mohou být uskutečněny i v době od půlnoci do jedné hodiny ráno.

Grafické zobrazení 1. fáze.

Ve druhé fázi, tedy od 30. května do 8. srpna, bude část hlaví dráhy 06/24 v délce 2500 metrů otevřena pro vzlety a přistání. Pro přistání bude primárně využívána vedlejší dráha ve směru 31, tedy od Prahy, protoře na zkrácené hlavní dráze nebude z důvodu stavebních prací v provozu radionavigační systém pro přesné přístrojové přiblížení. Zkrácená hlavní dráha bude, pokud to meteorologické podmínky dovolí, používána pro vzlety. Letiště Praha-Ruzyně podle dostupných informací předpokládá, že až 75% všech odletů bude možno realizovat na zkrácené hlavní dráze ve směru 24, tedy na Jeneč. V této fázi bude v nočních hodinách od 23:00 do 06:00 vedlejší dráha 13/31 uzavřena pro přistání a v době od 24:00 do 06:00 také pro vzlety. Všechny lety v této době budou realizovány na zkrácené hlavní dráze, což znamená, že letadla, kterým nebude délka dráhy 2500 metrů postačovat, budou moci odletět až v 06:00 ráno.

Grafické zobrazení druhé části 1. fáze.

Zodpovědný přístup k okolí

Hluk leteckého provozu bude po celou dobu generální opravy měřen a v souladu s platnou legislativou průběžně vyhodnocován nezávislou laboratoří, která na letišti Praha-Ruzyně provádí monitoring hluku letových koridorů nejmodernějším systémem ANOMS8. Metoda kontroly bude projednána s orgány ochrany veřejného zdraví.

Další informace najdete na stránkách Letiště-Praha ZDE.

Převzato z nezávislého místního zpravodaje "Náš REGION".

Malé info na konec: dráha 13/31, bude od května 2012 přeznačena na 12/30 v důsledku změny magnetické deklinace a změny magnetického směru dráhy na 124°/304° - upravuje to předpis L-14 Letiště, Hlava 5.

Další informace najdete na stránkách Letiště-Praha ZDE.

________________________________________________________________________________

Generální oprava RWY 06/24 na LKPR jde v roce 2013 do finále.

Text a nákresy: Divize Rozvoj a správa majetku, Letiště Praha

Generální oprava hlavní přistávací a vzletové dráhy RWY 06/24 na Letišti Václava Havla Praha bude letos pokračovat sloučenou II. a III. etapou opravy v době od 15. května do 30. září. Vloni prošlo rekonstrukcí 900 metrů této dráhy a letos k nim přibude zbývajících 2815 metrů. Hlavní dráha tak dostane v celé své délce nový povrch, který je předpokladem pro její další dlouhodobý bezpečný provoz.

Projektovou dokumentaci zpracovaly kanceláře METROPROJEKT a AGA - Letiště. Výběrové řizení na zhotovitele obou etap generalní opravy vyhrála stavební firma STRABAG. Návrh technického řešení této investiční akce předpokládá částečné využití stávajících podkladních vrstev vozovky dráhy, což sníží finanční náročnost a zkrátí nezbytnou dobu přerušení letového provozu.

Jak bude oprava dráhy probíhat


Opravu vozovky zahají odfrézování stávajících asfaltových a vybourání betonových vrstev vozovky a vybourání mělkého žlabu podél severní hrany dráhy, včetně kanalizačních přípojek. Následovat bude oprava obnažených podkladních konstrukčních vrstev vozovky, osazení stěrbinového žlabu a napojení kanalizačních přípojek. Poté budou položeny nové konstrukční vrstvy betonové vozovky s tím, že zůstanou zachovány stávající příčné a podélné sklony vozovky.

V místě křížení hlavní a vedlejší dráhy dojde v délce 400 metrů (viz nákres 2) kromě výměny svrchních a podkladních konstrukčních vrstev vozovky také ke stabilizaci aktivní zóny zemní pláně hydraulickým pojivem. Tento důkladný zásah v místě křížení drah je nutný, protože jde o nejkritičtější úsek dráhového systému.

Také cemento-betonový kryt o tlouštce 400 mm, který je hlavni částí vozovky, musí splňovat náročné normy. Projektant i zhotovitel museli nejen dodržet předepsanou pevnost betonu, ale hlavně vyřešit odvodnění vozovky široké 60 metrů. Proto zvolili jako horní podkladní vrstvu mezerovitý beton, který si poradí s případným vniknutím povrchové vody mezi desky a tvoří hlavní drenážní prvek pro odvod vody.

Souběžně proběhne na hlavni dráze 06/24 reinstalace stávajícího světelného zabezpečovacího zařízení (SZZ) a čidel hlašení námrazy. Konfigurace jednotlivých návěstidel SZZ bude odpovídat stavu před zahájením prací na vozovce dráhy, tj. dochází k reinstalaci zapuštěných návěstidel osové řady a postranních řad, dotykového systému TDZ 24, příčky THR24/END 06, přibližovacího systému RWY 24 a k výměně dvojice sond měřících stanovišť systému hlášení námrazy. V případě osové řady návěstidel budou stávající jednosměrná návěstidla osové řady RWY 24 nahrazena novými dvousměrnými návěstidly osové řady RWY 06/24. Veškeré instalace budou vyhovovat nově zaváděnému systému ovládání a monitorování návěstidel.

Souběžné akce (nákres č. 3)


Zároveň s generální opravou hlavní dráhy 06/24 proběhne několik stavebních akcí na navazujících pojezdových drahách (TWY):

Oprava TWY A: vybourání stávajícího cemento-betonového krytu a vybetonování nového krytu v tlouštce 360 mm o výměře 6000m2.
Oprava TWY D: výměna asfaltové obrusné vrstvy v tloušťce 60 mm na ploše 13 500 m2.
Rozšířeni a oprava TWY E: oprava spočívá v rozšíření TWY tak, aby vyhovovala jak letadlům kódového pismene E, tak výhledovému provozu letadel kódového písmene F. Středový únosný pruh bude realizován s cemento-betonovým krytem o tlouštce 360 mm a bude mit plochu 8 300 m2. Krajnice o výměře 6 000 m2 budou s asfaltovým krytem.
STOP PŘÍČKY CAT I pro dráhu 06/24: na všech TWY nájezdech na RWY 06/24 proběhne realizace stavební přípravy pro budoucí instalaci světelných návěstidel STOP PŘÍČKY CAT I.

Panoramatický záběr prací na RWY 06/24 poblíž křížení ze dne 16.5.2013

Opravy na "TWY D" dne 24.5.2013

článek byl převzat z časopisu RUNWAY 4/2013 ________________________________________________________________________________

Provoz letadel na dočasně zkrácené dráze.

Text a kresby: Libor Kurzweil

Křížení hlavní vzletové a přistávací dráhy 06/24 s vedlejší 12/30 je z pohledu provozu nejkritičtějším místem celého letiště. Uzavření křížení zcela vyřazuje z provozu hlavni drahu 06/24 a vedlejší 12/30 se musí dočasně zkrátit. Veškerý provoz letadel poté závisí na jediné zkrácené dráze. Uzavírka křížení se tedy provádí pouze vyjimečně a na nejkratší možnou dobu.
Letošní generální oprava hlavní dráhy do křížení zasahuje a bude proto rozdělena do dvou částí:


I. část generální opravy: od 15. května do 8. srpna 2013
Hlavní dráha 06/24 bude uzavřena pro veškerý provoz letadel v celé délce, včetně křížení drah. Vzlety a přistání budou probíhat na dráze 12/30, zkrácené o 300 metrů na 2 950 metrů. Stane se tak posunem prahu dráhy. Výsledná déka je dostatečná pro všechny typy strojů létajících do Prahy. Pro určité typy letadel to však může v kombinaci s vysokými teplotami znamenat, že budou muset redukovat vzletovou hmotnost například tim, že část nákladu, který měl být s cestujicími přepravován, bude přeložena na následující linku.

II. část generální opravy: od 8. srpna do 30. září 2013
V provozu bude křížení drah a vedlejší dráha 12/30 bude provozována v plné délce 3 250 metrů. Hlavní dráha 06/24 zůstane uzavřena pro vzlety a přistání i pro pojíždění letadel s vyjímkou úseku mezi TWY L a TWY D. Generalní oprava bude pokračovat ve zbývajícím prostoru a bude ukončena 30. září 2013 kompletním zprovozněnim hlavni přistávací a vzletové dráhy 06/24.

článek byl převzat z časopisu RUNWAY 4/2013

Připravil WOM duben 2012 a květen 2013

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na stránku Krátké zprávy